Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


STADGAR FÖR MALBAS BBK
Fastställda av årsmöte
den 2/6-83, 4/6-84
och reviderade den 15/3-00, 14/6-00, 6/6-12

Malbas Basket bildades den 24 april 1975

”Idrottens mål och inriktning”

Definition:
Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Mål och inriktning
Idrott ska inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt, psykiskt som socialt och kulturellt avseende.
Idrott ska utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla och ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.
Idrott ska organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.
Idrott ska verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

Ändamål
MALBAS har som ändamål att verka i enighet med idrottens mål och inriktning.

Hemort
MALBAS har sin hemort i Malmö.

Medlemskap
§1
Medlemskap beviljas den som inbetalt av årsmötet fastställd medlemsavgift. Den som tidigare tillhört annan basketförening ska kunna styrka att vederbörande inte häftar i skuld till sin tidigare förening.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen. Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, ska fattas av styrelsen.
Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas till ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen. Om rätt att kalla enskild person till hedersledamot eller ständig ledamot i styrelsen stadgas i §9 RF:s stadgar.

§2
Medlem som vill utträda ur föreningen ska anmäla detta till kansliet och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalt årsavgift under ett år får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

§3
Föreningens medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom 14 dagar.
I beslut om uteslutning ska skälen redovisas samt anges vad den uteslutne ska iaktta vid överklagande av beslutet. Detta ska ske inom tre dagar från dagen för beslutet och skickas till den uteslutne i rekommenderat brev. Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i §79 punkt 1 och §80 RF:s stadgar. Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.

Medlem
§4
Medlem,
– har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna
– har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter
– ska följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av föreningen
– har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
– har inte rätt att utan styrelsens tillstånd representera annan basketförening i tävling eller uppvisning

§5
Medlem ska betala den årsavgift som bestämts av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgifter. Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

§6
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Styrelse
§7
MALBAS angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska – inom ramen för RF, Svenska Basketbollförbundet och dess stadgar – verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att:
– tillse att för föreningen bindande regler iakttas
– verkställa av årsmötet fattade beslut
– planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

§8
Styrelsen består av ordförande och åtta övriga ledamöter.

§9
Styrelseledamöter väljs av årsmötet för tid som sägs i §22. Av MALBAS anställd personal är icke valbar till styrelsen. Kanslipersonal har rätt att utse en adjungerad ledamot.

§10
Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande och kassören var för sig. Styrelsen kan även utse annan lämplig person.

§11
Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer, ordförande ansvarar för kallelsen.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Vid sammanträde ska protokoll föras.

§12
Ordföranden är föreningens officielle representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordförande förhinder träder vice ordförande in i ordförandes ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.
Styrelsens konstituerande sker senast två veckor efter årsmötet.

§13
Styrelsen beslutar om och anställer erforderlig personal.

Valberedning
§14
Valberedningen består av tre ordinarie ledamöter samt en suppleant. Valberedningen utses av ordinarie årsmöte för en tid av ett år. Ingen styrelseledamot får inväljas i valberedningen.

§15
Valberedningen ska till nästkommande årsmöte inhämta förslag på samt tillfråga kandidater till de poster årsmötet har att välja.

Revisorer
§16
MALBAS ska ha två ordinarie revisorer och en suppleant. Årsmötet utser varje år två revisorer för en tid av ett år samt en suppleant för en tid av ett år.

§17
Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av närhelst de så begär samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast tre veckor före årsmötet.
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tio dagar före årsmötet.

Verksamhets- och räkenskapsår
§18
Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1/5 – 30/4. Styrelsen ansvar omfattar den period som styrelsens respektive ledamöter väljes för och avser även räkenskapsår (dvs 1/5 – 30/4). Ansvarsfrihet beviljas vid årsmötet i juni.

Årsmöte
§19
För MALBAS medlemmar hålls:
– Årsmöte senast den 30 juni
– samt andra extra årsmöten
Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötena.
Kallelse jämte dagordning för årsmötet översänds till medlemmarna senast tre veckor före mötet.
Styrelsen ska hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

§20
Medlem som i föreskriven ordning har betalt sina avgifter till föreningen och under året fyller 15 år samt hedersmedlem, har rösträtt på årsmöte. Denna är personlig och får inte överlåtas. Medlem som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

§21
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§22
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärende förekomma
1. Frågan om mötets behöriga utlysande
2. Fastställande av dagordningen
3. Val av styrelseordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två justeringsmän/rösträknare, att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet
5. Fastställande av röstlängd för årsmötet
6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
7. Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Fastställande av årsavgifter
11. Val av:
a. ordförande för en tid av ett år
b. fyra ordinarie ledamöter för en tid av två år
c. två revisorer för en tid av ett år samt en revisorssuppleant för en tid av ett år
d. tre ordinarie ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en är sammankallande, samt en suppleant till valberedningen för en tid av ett år
12. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret
13. Behandling av förslag från styrelsen
14. Behandling av inkomna motioner. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet.
15. Utmärkelser mm

§23
Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte, om sådant möte behövs. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra årsmöte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.
Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta. Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna.
Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

§24
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i §20 och §21.

Beslut – omröstning
§25
Beslut fattas med acklamation (dvs med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Med undantag för det i §26 nämnda fallet avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet (se kommentar till §8 i RF:s stadgar). Omröstning sker öppet, dock att val ska ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär.
Vid omröstning, som ej avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han/hon är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

Stadgefrågor
§26
Ändring av dessa stadgar ska beslutas på två efter varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte.
För ändring av stadgarna fordras att ändringsförslaget biträtts av minst 2/3 av de vid mötet närvarande röstberättigade.

§27
I styrelsens beslut om upplösning av MALBAS ska anges att föreningens tillgångar ska användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart delges Svenska Basketförbundet.

§28
Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt Svenska Basketbollförbundets stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.
Styrelsen ska tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.

Uppdaterad: 08 JUN 2016 01:16 Skribent: Katarina Olsson
Epost: This is a mailto link

 

 

 

 

 

 

Sportprofil

errea

Merchandise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Malbas BBK - Basket
Erik Dahlbergsgatan 30 D
21148 Malmö

Kontakt:
Tel: 0406113530
Fax: 0406113532
E-post: This is a mailto link

Se all info

Tack till våra samarbetspartners:

 

Rosengård Fastighets AB


 Trianon

 

Bravida

 

Wihlborgs

 

 Lifra

 

Otto Magnusson

 

 

Bona

 

 

Fitness 24Seven